mael-balland-QRQHIYyIlp8-unsplash
SZKOLENIE PRAKTYCZNE

FI(A)

Kandydat ubiegający się o wydanie uprawnienia instruktora pilotażu (samoloty) FI(A) musi mieć ukończone 18 lat.

Do szkolenia praktycznego może zostać dopuszczona osoba, która :

  • posiada nalot, co najmniej 200 godzin, w tym, co najmniej 100 godzin lotu jako pilot-dowódca (PIC), jeśli posiada licencję pilota liniowego ATPL(A) lub pilota zawodowego CPL(A), lub 150 godzin lotu jako pilot-dowódca (PIC), jeśli posiada licencję PPL(A)
  • spełnia wymagania dot. wiedzy teoretycznej posiadacza licencji pilota zawodowego CPL(A) podane w AMC FCL 1.470(b)
  • posiada nalot, co najmniej 30 godzin na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z których co najmniej 5 godzin musi zostać uzyskane w czasie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających wstępny egzamin praktyczny podany w ust. (f) poniżej
  • odbyła co najmniej 10 godzin szkolenia praktycznego w lotach wg wskazań przyrządów (IR), z których nie więcej niż 5 godzin może być uzyskane na urządzeniu do szkolenia procedur lotu (FNPT) lub na symulatorze lotu
  • wykonała co najmniej 20 godzin lotów nawigacyjnych jako pilot-dowódca (PIC) samolotu, w tym lot po trasie nie krótszej niż 540 km (300 NM) z dwoma lądowaniami z pełnym zatrzymaniem na dwu różnych lotniskach
  • w czasie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie szkolenia zdała przed wykwalifikowanym zgodnie z JAR-FCL 1.330(f) instruktorem pilotażu FI(A) specjalny, wstępny, praktyczny egzamin kwalifikacyjny, oparty o kontrolę umiejętności podaną w Załączniku 3 do JAR FCL 1.240. Egzamin praktyczny będzie podstawą oceny możliwości podjęcia przez kandydata szkolenia instruktorskiego.
  • posiada ukończone szkolenie teoretyczne / program szkolenia teoretycznego obejmuje 118 godzin wykładów oraz ćwiczeń.

Program szkolenia praktycznego obejmuje 30 godzin lotów. Do szkolenia praktycznego zostanie dopuszczona osoba spełniająca wyżej określone warunki oraz posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego.

Instagram