mael-balland-QRQHIYyIlp8-unsplash
STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE W LOTNICTWIE CYWILNYM

Forma studiów: studia podyplomowe (niestacjonarne)
Liczba semestrów: 2
Liczba punktów ECTS: 30
Język: polski
Kierownik programu: dr Włodzimierz Soiński

Jeżeli posiadasz ukończony kurs PPL otrzymasz 50% rabatu na studia podyplomowe oraz możliwość ukończenia ich w ciągu jednego semestru!

Studenci UnitedSky mają możliwość ukończenia studiów w ciągu jednego semestru oraz specjalną cenę w wysokości 1100 zł

CEL PROGRAMU

Celem studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w lotnictwie cywilnym jest osiągnięcie przez studenta umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań personelu obsługi lądowej u przewoźników lotniczych i w portach lotniczych oraz czynności dowódcy statku powietrznego na samolotach jednosilnikowych.

UZASADNIENIE CELOWOŚCI PROGRAMU (zapotrzebowanie rynku na absolwentów)

We współczesnym świecie lotnictwa cywilnego zauważa się niepokojące zjawisko występujące w liniach lotniczych i przedsiębiorstwach zarządzania lotniskami, a mianowicie brak kadry zarządzającej wszystkich szczebli. Szacuje się, że w przeciągu 10 lat w Polsce będzie potrzeba około 2 tysięcy pilotów i innych specjalistów z branży lotniczej. Podobne tendencje są zauważane i w innych krajach.
Taka sytuacja motywuje do organizowania różnych form szkolenia/kształcenia kadry przyszłych specjalistów gotowych podjąć się realizacji zadań w szeroko rozumianej branży lotniczej, jak i uzyskanie niezbędnych umiejętności do kontynuowania szkolenia celem uzyskania licencji pilota liniowego.
Proponowany program wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Słuchacz uzyskuje wiedzę w zakresie zarządzania lotnictwem cywilnym oraz pełne przygotowanie teoretyczne do państwowego egzaminu teoretycznego na licencje PPL(A) – Private Pilot Licence – turystyczna licencja pilota. Po pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego student może na oddzielnie ustalonych warunkach przystąpić do szkolenia praktycznego i uzyskania licencji.

Wiedza akademicka w połączeniu z umiejętnościami nabytymi w trakcie studiów umożliwią profesjonalne podejście do systemu zarządzania przedsiębiorstwami w lotnictwie cywilnym. Zwiększający się popyt na usługi lotnicze wymaga ciągłego dostosowywania lotnictwa cywilnego. Z jednej strony przekłada się to na zwiększenie personelu lotniczego, a z drugiej strony na odpowiednią jakość w przygotowaniu do podjęcia pracy w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem lub wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Każdy absolwent posiada zdolności manualne, funkcje psychomotoryczne, zdolności komunikacyjne, podzielność uwagi, dokładność, wytrzymałość, tolerancje na stres, zdolność wzrokowo-przestrzenną, koordynacje ruchu, umiejętności samokontroli . Posiada kompetencje społeczne ( interpersonalne umiejętności, umiejętności zarządzania, umiejętności rozwiązywania konfliktów, uczestniczenia w pracy zespołowej). Rozumie literaturę i dokumentację napisaną w języku angielskim.

Jest przygotowany po dalszym szkoleniu do zajęcia stanowiska kierowniczego np. w dziale operacji lotniczych, operacji naziemnych, bezpieczeństwa lotów lub kierownika ds. zgodności. Potrafi ocenić efektywność, i bezpieczeństwo pracy swoich podwładnych i promować ich zawodowy rozwój.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub dokumentu równoważnego. Dla kandydatów ubiegających się o podjęcie studiów wymagane jest potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

Kandydat na studia zobowiązany jest do wykonania wstępnego badania lotniczo-lekarskiego Klasy 1 w Ośrodkach Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które wykonuje na podstawie skierowania wydawanego przez Uczelnie.

Kandydat, który nie może wykonać wstępnego badania lotniczo-lekarskiego Klasy 1 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dostarcza badanie wykonane na terenie kraju zamieszkania zgodnie z wymogami badania lotniczo-lekarskiego Klasy 1.
Wstępne badania lotniczo-lekarskie kandydat wykonuje na własny koszt.

 • Pojęcia z zakresu prawa lotniczego w tym prawa lotniczego międzynarodowego, europejskiego i prawa krajowego
 • Pojęcia z zakresu zarządzania przestrzenią powietrzną w Polsce i w Unii Europejskiej
 • Zasady funkcjonowania cywilnego portu lotniczego
 • Czynniki wpływające na bezpieczeństwo lotnicze, podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem i przestrzega zasady bezpieczeństwa lotniczego (SMS).
 • Zna i rozumie uregulowane prawem relacje występujące w lotnictwie cywilnym oraz instytucjami życia społecznego
 • Zasady ogólne prawa lotniczego cywilnego i ubezpieczeń́ lotniczych oraz rolę człowieka w lotnictwie cywilnym zarówno w charakterze przedsiębiorcy lub jego pracownika, jak i konsumenta zarówno w kraju jak i poza jego granicami, a także zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów
 • Przepisy dotyczące meteorologii, nawigacji, konstrukcji i eksploatacji technicznej statków powietrznych, zarządzania zasobami załogi oraz metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, a także zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów
 • Podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia samolotu, otoczenia lotniska i urządzeń́ naziemnych, obiektów lotniskowych i systemów nawigacyjnych, a także zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów
 • Potrafi wykorzystywać́ wiedzę i prawidłowo wykonywać́ zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów
 • Posiada zdolności manualne, funkcje psychomotoryczne, zdolności komunikacyjne, podzielność uwagi, dokładność, wytrzymałość, tolerancje na stres, zdolność wzrokowo-przestrzenną, koordynacje ruchu, umiejętności samokontroli.
 • Potrafi analizować, oceniać sytuacje meteorologiczne i procesy atmosferyczne zagrażające lotowi i podejmować wszelkie niezbędne środki. Posiada umiejętność interpretacji komunikatów i map meteorologicznych.
 • Posiada kompetencje społeczne (interpersonalne umiejętności, umiejętności zarządzania, umiejętności rozwiązywania konfliktów, uczestniczenia w pracy zespołowej).
  Rozumie literaturę i dokumentację napisaną w języku angielskim.
 • Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści poprzez samoocenę̨ własnych kompetencji, mając świadomość́ konieczności podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę̨ ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; wyznacza kierunki własnego rozwoju
 • Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych; dba o dorobek i tradycje zawodu,
 • Posiada kompetencje społeczne ( interpersonalne umiejętności, zarządzania, umiejętności rozwiązywania konfliktów, uczestniczenia w pracy zespołowej).
STRUKTURA PROGRAMU

Przedstawiony poniżej program kształcenia ma charakter dynamiczny i będzie ciągle doskonalony w zależności od nowych trendów pojawiających się kształceniu specjalistów związanych z lotnictwem.

Szkolenie teoretyczne przeprowadzone zostanie w trybie akademickim na podstawie porozumienia pomiędzy Uczelnią a Certyfikowanym Ośrodkiem Szkolenia Lotniczego UnitedSky.

Zajęcia prowadzone na poszczególnych przedmiotach realizują zakres materiału wymagany dla szkolenia do licencji PPL(A). Ilość jednostek lekcyjnych i ilość godzin zajęć w trakcie szkolenia teoretycznego porównane do ilości wymaganej przez Dodatek 3 do Załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji UE nr 1178/2011 (PART‐FCL).

Dodatkowo w ramach cyklu studiów będą realizowane przedmioty:

 • Port lotniczy – zasady funkcjonowania
 • Zarządzanie przestrzenią powietrzną,
 • Czynnik ludzki w lotnictwie,
 • Wymagania dla personelu lotniczego i obsługi lądowej,
 • Wybrane zagadnienia pilotażowe

ZARYS TREŚCI PROGRAMOWYCH

 • Prawo lotnicze –
  Prawo międzynarodowe: konwencje, porozumienia i organizacje;
  Konwencja o międzynarodowym lotnictwie (konwencja Chicagowska).
 • Przepisy i procedury ruchu lotniczego.
 • Ogólna wiedza o statku powietrznym –
  Konstrukcja płatowca, elektryka, zespół napędowy oraz wyposażenie awaryjne;
  Oprzyrządowanie
 • Procedury operacyjne –
  Eksploatacja statków powietrznych;
  Specjalne procedury oraz zagrożenia;
  Lądowanie w sytuacjach awaryjnych oraz lądowanie zapobiegawcze.
 • Zasady lotu –
  Podstawowe pojęcia, prawa i definicje.
 • Wykonanie i planowanie lotu –
  Masa i wyważenie;
  Osiągi; planowanie, monitorowanie lotu.
 • Łączność –
  Łączność VFR definicje;
  Ogólne procedury operacyjne;
  Ogólne zasady propagacji VHF oraz przydział częstotliwości.
 • Meteorologia –
  Atmosfera;
  Powstawanie chmur;
  Fronty atmosferyczne;
  Klimatologia.
 • Nawigacja –
  Nawigacja ogólna;
  Czas i konwersja czasu;
  Magnetyzm i busola;
  Mapy, zastosowanie bieżących map lotniczych;
  Nawigacja zaliczeniowa;
  Nawigacja podczas lotu;
  Radionawigacja.
 • Człowiek –
  Możliwości i ograniczenia Czynnik ludzki w lotnictwie
  Człowiek i środowisko;
  Zdrowie i higiena;
  Podstawy psychologii lotniczej;
  Błąd ludzki i wiarygodność;
  Przeciążenie i niedociążenie człowieka;
 • Port lotniczy – zasady funkcjonowania –
  Ogólne przepisy dotyczące służb ruchu lotniczego;
  Zarządzanie ruchem lotniczym;
  Służba informacji lotniczej;
  Lotniskowe służby operacyjne;
 • Zarządzanie przestrzenią powietrzną –
  Służba kontroli obszaru;
  Służba kontroli zbliżania;
  Służba kontroli lotniska;
  Służba informacji powietrznej w przestrzeni niekontrolowanej;
  Służba alarmowa;
  Zarządzanie ruchem lotniczym.
 • Wymagania dla personelu lotniczego i obsługi lądowej –
  Wymagania zdrowotne – personel latający;
  Wymagania zdrowotne – personel obsługi lądowej;
  Wymagania merytoryczne ( klasyfikacja stanowisk i
  certyfikatów/licencji i uprawnień ).
STOSOWANE METODY KSZTAŁCENIA

Dobór metod nauczania uzależniony jest od rodzaju prowadzonych zajęć oraz indywidualnego wyboru poszczególnych nauczycieli akademickich. Stosowane są różnorodne formy kształcenia do których należą:

 • wykłady – prowadzący przedstawia i tłumaczy określone zagadnienia
 • ćwiczenia – prowadzący tłumaczy i ćwiczy ze studentami określone umiejętności praktyczne (np. wykonywanie obliczeń, korespondencję)
 • forma mieszana – połączenie wykładów i ćwiczeń.
 • zajęcia prowadzone w grupach, jak i indywidualnie,
 • testy wiedzy,
 • prezentacje przygotowywane i wykorzystywane zarówno przez wykładowców, jak również przez słuchaczy,
 • prowadzenie problemowych i ukierunkowanych dyskusji,
 • analiza dokumentów źródłowych, książek i innych opracowań.

Wykorzystanie powyższych metod pozwala studentom sprawnie i efektywnie rozwijać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Studenci nabywają ponadto umiejętność prezentacji zadanego tematu, podnoszą swoja zdolność koncentracji.
Ponadto wszystkie wykorzystywane formy kształcenia wzmacniają ich umiejętności analityczne, zdolność pracy w grupie i niekonwencjonalne podejście do napotykanych zagadnień.
Słuchacze powinni wykorzystywać różnorodne metody nauki, do których zaliczamy: umiejętność korzystania z literatury przedmiotu, specjalistycznej publicystyki i źródeł internetowych.

KONTAKT:

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: [email protected]

Instagram