Szkolenie lotnicze jest procesem wieloetapowym. Składa się z cyklu szkoleń teoretycznych oraz praktycznych. W zależności od tego, czy dana osoba chce latać rekreacyjnie czy zawodowo, uzyskiwane są kolejne stopnie uprawnień i licencji. Zarówno dla pilotów samolotowych, jak i śmigłowcowych, pierwszym etapem szkolenia lotniczego jest licencja PPL.

Nie jesteś pewien czy latanie jest dla Ciebie? Chcesz zrobić komuś bliskiemu wyjątkową niespodziankę? A może zwyczajnie obawiasz się latania i odnosisz wrażenie, ze gdybyś sam, choć raz w życiu poczuł, jak to jest mieć kontrolę nad samolotem, zapomniałbyś o lęku?
Z nami masz okazję spróbować swoich sił pod okiem doświadczonego instruktora. W trakcie 30-minutowego LOTU ZAPOZNAWCZEGO poprzedzonego teoretycznym i technicznym naziemnym przygotowaniem do lotu, jak prawdziwy uczeń-pilot zasiądziesz za sterami samolotu.

Wymagania wstępne do rozpoczęcia lotniczej kariery:

 • ukończone 16 lat
 • ukończone co najmniej 2 klasy gimnazjum albo szkoły równorzędnej
 • posiadanie pozytywnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego II klasy do licencji turystycznej i I klasy do licencji komercyjnej.
 • Badania laboratoryjne
 • EKG
 • Audiogram, tympanometria
 • Spirometria
 • Badanie okulistyczne
 • Badanie laryngologiczne
 • Badanie neurologiczne
 • Badanie przez lekarza orzecznika
 • Ocena orzecznicza, po jej zakończeniu przesłanie drogą elektroniczną wniosku o akceptację przez lekarza- orzecznnika medycznego lub NLL ULC; po jej otrzymaniu wydanie orzeczenia
 • Badania laboratoryjne
 • EKG
 • Audiogram, tympanometria
 • Spirometria
 • Badanie okulistyczne
 • Badanie laryngologiczne
 • Badanie przez lekarza orzecznika
 • Wydanie orzeczenia klasy 2

Przykładowa droga 0 – ATPL(A)

LICENCJE I UPRAWNIENIA

Licencja pilota samolotowego PPL(A) – Private Pilot License (Aeroplane)

To pierwszy szczebel Twojej lotniczej kariery jako pilota samolotowego. Uzyskanie tej licencji pozwala naprawdę na bardzo wiele. Możesz w dobrych warunkach atmosferycznych latać po całej Polsce, a nawet za granicę. Możesz lądować nie tylko na małych, sportowych lotniskach, ale także na dużych, komunikacyjnych. Możesz zabrać na lot swoją rodzinę lub znajomych. Możesz szkolić się do kolejnych szczebli lotniczego wtajemniczenia (CPL(A), IR(A), MEP(L), ATPL(A)). Jedyną wadą licencji turystycznej jest to, że ze swojego latania nie możesz czerpać korzyści materialnych.

Kurs teoretyczny – obejmuje 100 godzin szkolenia z przedmiotów takich jak
 • Prawo lotnicze
 • Ogólna wiedza o samolocie
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia krótko mówiąc medycyna lotnicza
 • Meteorologia
 • Nawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Zasady lotu
 • Łączność
Zajęcia odbywają się w trybie 6 zjazdów weekendowych. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, który uprawnia do rozpoczęcia części praktycznej szkolenia.

Po ukończeniu kursu teoretycznego i zdaniu wszystkich wewnętrznych testów z poszczególnych przedmiotów (na minimum 75%), kandydat otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu teoretycznego. W tym momencie kursant wybiera sobie ośrodek szkolenia praktycznego w którym będzie się dalej szkolić i doskonalić swoje umiejętności pilotażu.

Kurs praktyczny – obejmuje nie mniej niż 45 godziny lotu z instruktorem. Program szkolenia przygotowuje do samodzielnych lotów z widocznością VFR – Visual Flight Rules.

W trakcie szkolenia, przed pierwszym lotem samodzielnym, należy zdać egzamin teoretyczny na Świadectwo Radiooperatora w Służbie Lotniczej.

Szkolenie PPL(A) kończy się egzaminem zdawanym przed Egzaminatorem państwowym.

Uprawnienie do lotów nocnych z widocznością VFR NOC

Uprawnienie pozwala na wykonywanie lotów nocnych VFR z widocznością ziemi lub świateł w terenie. Szkolenie obejmuje ok. 5-10 godzin lotów i nie wymaga egzaminów przed LKE w ULC.

Uprawnienie do lotów według przyrządów IR(A) – Instrument Rating (Aeroplane)

Podstawowy kurs PPL(A) pozwala wykonywać loty z widocznością, które w praktyce często oznaczają oczekiwanie na właściwe warunki pogodowe. Uprawnienie IR pozwala również na wykonywanie lotów w ograniczonych warunkach meteorologicznych.

Kurs teoretyczny zawarty jest w serii wykładów przygotowujących do uzyskania licencji ATPL i dotyczy 7 następujących przedmiotów:
 • Prawo lotnicze (AIR LAW)
 • Wyposażenie pokładowe, elektronika (INSTRUMENTATION)
 • Planowanie i monitorowanie lotu (FLIGHT PLANNING & MONITORING)
 • Człowiek – możliwości, ograniczenia (HUMAN PERFORMANCE & LIMITATIONS)
 • Meteorologia (METEOROLOGY)
 • Radionawigacja (RADIO NAVIGATION)
 • Łączność IFR (IFR COMMUNICATION)
Kurs praktyczny

Osoba ubiegająca się o uprawnienie IR musi posiadać:

 • co najmniej licencję PPL(A) z wpisanym uprawnieniem do wykonywania lotów nocnych
 • musi wykonać co najmniej 50h lotów nawigacyjnych w charakterze pilota dowódcy, z czego co najmniej 10h na statku powietrznym odpowiedniej kategorii.

W trakcie szkolenia kandydat ma obowiązek wykonać 50h lotów, z czego maksymalnie 35h na symulatorze oraz minimum 15h w samolocie.

Uprawnienie MEP(L) – Multi -Engine Piston (Land)

Uprawnienie umożliwia wykonywanie lotów samolotami wielosilnikowych. Szkolenie obejmuje 7 godzin wykładów i 6 godzin lotu. Kończy się egzaminem państwowym.

Licencja samolotowa zawodowa CPL(A) – Commercial Pilot License (Aeroplane)

Licencja zawodowa uprawnia do pracy w charakterze pilota dyspozycyjnego i nie wymaga posiadania uprawnień MEP(L) oraz IR.

Kurs teoretyczny zawarty jest serii wykładów przygotowujących do uzyskania licencji ATPL (patrz niżej) i dotyczy 13 z 14 przedmiotów (wyjątek stanowi Łączność IFR).

Kurs teoretyczny obejmuje 350 godzin nauki. Prowadzony jest metodą „distance learning” w postaci około 100 godzin wykładów oraz 250 godzin nauki własnej.

Kurs praktyczny składa się z lotów z widocznością oraz wg wskazań przyrządów.

W przypadku posiadania uprawnień IR oraz MEP(L) obejmuje co najmniej:

 • 10h na samolocie jednosilnikowym
 • 5h na samolocie wielosilnikowym

Programy szkolenia, choć zbliżone, różnią się w zależności od ośrodka.

Licencja samolotowa liniowa – ATPL(A) – Airline Transport Pilot Licence (Aeroplane)

Dzięki obecnie obowiązującym przepisom JAR-FCL regulującym tryb szkoleń lotniczych, osoby posiadające ważną licencje PPL(A) mogą uczestniczyć w szkoleniu teoretycznym do licencji liniowej ATPL(A).

Dla tych którzy planują lotniczą karierę, jest to najbardziej ekonomiczna i efektywna droga szkolenia teoretycznego.

Innymi słowy kurs ATPL(A) = CPL(A) + IR(A).

Kurs teoretyczny obejmuje 650 godzin nauki. Prowadzony jest metodą „distance learning” obejmującą 120 godzin wykładów oraz 530 godzin nauki własnej. Zajęcia odbywają się w trybie 8 zjazdów weekendowych. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, który uprawnia do przystąpienia do części praktycznej szkolenia do licencji zawodowej CPL(A) oraz uprawnienia do lotów wg wskazań przyrządów IR(A).

 • Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego (AIR LAW)
 • Płatowiec i instalacje (AIRFRAME, SYSTEMS, ENGINES & ELECTRICS)
 • Przyrządy pokładowe (INSTRUMENTATION)
 • Masa i wyważenie (MASS & BALANCE)
 • Osiągi samolotów (PERFORMANCE)
 • Planowanie i monitorowanie lotu (FLIGHT PLANNING & MONITORING)
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia (HUMAN PERFORMANCE & LIMITATIONS)
 • Meteorologia (METEOROLOGY)
 • Nawigacja ogólna (GENERAL NAVIGATION)
 • Radionawigacja (RADIO NAVIGATION)
 • Procedury operacyjne (OPERATIONAL PROCEDURES)
 • Zasady lotu (PRINCIPLES OF FLIGHT)
 • Łączność w lotach VFR (VFR COMMUNICATION)
 • Łączność w lotach IFR (IFR COMMUNICATION)

Komplet uzyskanych licencji i uprawnień: CPL(A)+IR(A)+MEP(L) + komplet zdanych egzaminów teoretycznych z 14 przedmiotów ATPL(A) stanowi tzw. licencję liniową zamrożoną (ATPL(A) FROZEN), uprawniającą do pełnienia funkcji pierwszego oficera w załodze wieloosobowej.

Pełną licencję ATPL(A) uzyskuje się po wylataniu co najmniej 1 500 godzin, w tym 300 w IR(A), oraz 200 w załodze wieloosobowej.