Ograniczenia w odniesieniu do orzeczeń lekarskich

Nazwy i kody ograniczeń

1) Ograniczenie operacyjne w załodze wieloosobowej (OML – Wyłącznie w odniesieniu do 1. klasy)

(i) Jeżeli posiadacz licencji CPL, ATPL lub MPL nie spełnia w pełni wymagań ustanowionych dla uzyskania orzeczenia lekarskiego dla 1. klasy i został skierowany do władzy uprawnionej do licencjonowania, ocenia się, czy orzeczenie lekarskie może zostać wydane z ograniczeniem OML „ważne wyłącznie w przypadku pełnienia funkcji lub w obecności wykwalifikowanego drugiego pilota”. Oceny tej dokonuje władza uprawniona do licencjonowania.

(ii) Posiadacz orzeczenia lekarskiego z kodem OML pilotuje statek powietrzny w ramach operacji w załodze wieloosobowej wyłącznie w przypadku, gdy inny pilot posiada pełne kwalifikacje w odniesieniu do odpowiedniego rodzaju statku powietrznego, nie jest objęty OML i nie osiągnął wieku 60 lat.

(iii) W odniesieniu do orzeczeń lekarskich 1. klasy ograniczenie OML może być nakładane i cofane wyłącznie przez władzę uprawnioną do licencjonowania.

2) Ograniczenie funkcji pilota ze względu na bezpieczeństwo operacyjne (OSL – 2. Klasa oraz przywileje LAPL)

(i) Posiadacz orzeczenia lekarskiego z ograniczeniem OSL pilotuje statek powietrzny wyłącznie w przypadku, gdy na pokładzie obecny jest inny pilot posiadający pełne kwalifikacje do pełnienia funkcji pilota dowódcy w odniesieniu do odpowiedniej klasy lub rodzaju pilotowanego statku powietrznego, statek ten jest wyposażony w podwójny układ sterujący, a ten inny pilot ma możliwość kontroli pokładowych urządzeń sterujących.

(ii) W odniesieniu do orzeczeń lekarskich 2. klasy ograniczenia OSL mogą być nakładane i cofane przez centrum medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika medycyny lotniczej w porozumieniu z władzą uprawnioną do licencjonowania.

3) Ograniczenie operacyjne dotyczące przewozu pasażerów (OPL – 2. Klasa oraz przywileje LAPL)

(i) Posiadacz orzeczenia lekarskiego z ograniczeniem OPL pilotuje statek powietrzny wyłącznie w przypadku, gdy na jego pokładzie nie ma pasażerów.

(ii) W odniesieniu do orzeczeń lekarskich 2. klasy ograniczenia OPL mogą być nakładane przez centrum medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika medycyny lotniczej w porozumieniu z władzą uprawnioną do licencjonowania.

(iii) W odniesieniu do orzeczeń lekarskich na potrzeby licencji LAPL ograniczenia OPL mogą być nakładane przez centrum medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika medycyny lotniczej.

a) U wnioskodawców ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego nie mogą występować żadne objawy:
1) wrodzonej lub nabytej nieprawidłowości;
2) czynnej, utajonej, ostrej lub przewlekłej choroby lub niepełnosprawności;
3) rany, urazu lub następstw operacji;
4) bezpośrednich lub ubocznych skutków przyjmowania jakichkolwiek leków o działaniu leczniczym, diagnostycznym lub profilaktycznym wydawanych na receptę lub bez recepty,
których działanie pociągałoby za sobą częściową niewydolność czynnościową, mogącą kolidować z bezpiecznym wykonywaniem przywilejów wynikających z odpowiedniej licencji lub skutkować wystąpieniem nagłej niezdolności wnioskodawcy do bezpiecznego wykonywania przywilejów wynikających z licencji.
b) W przypadku gdy podjęcie decyzji o sprawności fizycznej i psychicznej wnioskodawcy ubiegającego się o orzeczenie lekarskie 1. klasy przekazuje się władzy uprawnionej do licencjonowania, władza ta może przekazać uprawnienia związane z podjęciem tej decyzji centrum medycyny lotniczej, z wyjątkiem sytuacji, w których konieczne jest ograniczenie OML.
c) W przypadku gdy podjęcie decyzji o sprawności fizycznej i psychicznej wnioskodawcy ubiegającego się o orzeczenie lekarskie 2. klasy przekazuje się władzy uprawnionej do licencjonowania, władza ta może przekazać uprawnienia związane z podjęciem tej decyzji centrum medycyny lotniczej lub lekarzowi orzecznikowi medycyny lotniczej,
z wyjątkiem sytuacji, w których konieczne jest ograniczenie OSL lub OPL.
a) Badanie
1) Standardowe badanie spoczynkowe przeprowadzane przy pomocy 12-kanałowego elektrokardiografu (EKG)
i raport wykonuje się ze wskazań klinicznych oraz:
(i) w przypadku orzeczenia lekarskiego 1. klasy, podczas badania na potrzeby pierwszego wydania orzeczenia
lekarskiego, a następnie co 5 lat do osiągnięcia wieku 30 lat, co 2 lata do osiągnięcia wieku 40 lat, raz do roku
do momentu osiągnięcia wieku 50 lat, a następnie przy kolejnych badaniach w trybie przedłużenia lub
wznowienia orzeczenia;
(ii) w przypadku orzeczenia lekarskiego 2. klasy, podczas pierwszego badania przeprowadzanego po osiągnięciu
wieku 40 lat i co 2 lata po osiągnięciu wieku 50 lat.
2) Przeprowadzenie poszerzonej oceny układu sercowo-naczyniowego jest wymagane zgodnie ze wskazaniami klinicznymi.
3) W przypadku orzeczenia lekarskiego 1. klasy poszerzona ocena układu sercowo-naczyniowego jest wykonywana
przy pierwszym badaniu związanym z przedłużeniem lub wznowieniem orzeczenia przeprowadzanym po
osiągnięciu wieku 65 lat, a następnie co 4 lata.
4) W przypadku orzeczenia lekarskiego 1. klasy, przy przeprowadzaniu badania na potrzeby pierwszego wydania
orzeczenia lekarskiego oraz przy przeprowadzaniu pierwszego badania po osiągnięciu wieku 40 lat oznacza się
w surowicy poziom lipidów, w tym cholesterolu.
b) Układ sercowo-naczyniowy – wymogi ogólne
1) U wnioskodawców nie występują żadne zaburzenia funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, które mogłyby
kolidować z bezpiecznym wykonywaniem przywilejów wynikających z odpowiednich licencji.
2) Za niesprawnych uznaje się wnioskodawców ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego 1. klasy, u których
występują którekolwiek ze wskazanych poniżej schorzeń:
(i) tętniak aorty piersiowej lub aorty brzusznej powyżej tętnic nerkowych, przed wykonaniem lub po wykonaniu
zabiegu;
(ii) istotne nieprawidłowości czynnościowe którejkolwiek z zastawek serca;
(iii) przeszczep serca lub serca i płuca.
3) Do władzy uprawnionej do licencjonowania są kierowani wnioskodawcy ubiegający się o wydanie orzeczenia
lekarskiego 1. klasy z udokumentowaną historią lub ustalonym rozpoznaniem któregokolwiek ze wskazanych
poniżej stanów:
(i) choroba tętnic obwodowych przed wykonaniem lub po wykonaniu zabiegu;
(ii) tętniak aorty brzusznej przed wykonaniem lub po wykonaniu zabiegu;
(iii) nieistotne czynnościowo nieprawidłowości zastawek serca;
(iv) wykonany zabieg na zastawkach serca;
(v) nieprawidłowości osierdzia, mięśnia sercowego lub wsierdzia;
(vi) wrodzona nieprawidłowość serca przed wykonaniem lub po wykonaniu zabiegu korygującego;
(vii) nawracające omdlenia wazowagalne;
(viii) zakrzepica tętnicza lub żylna;
(ix) zator tętnicy płucnej;
(x) schorzenie układu sercowo-naczyniowego wymagające systemowego leczenia przy zastosowaniu środków
przeciwkrzepliwych.
4) Wnioskodawcy ubiegający się o wydanie orzeczenia lekarskiego 2. klasy z ustalonym rozpoznaniem jednego ze
stanów wymienionych w pkt 2 i 3 powyżej są poddawani ocenie przeprowadzanej przez kardiologa, zanim będzie
można uznać ich za sprawnych w porozumieniu z władzą uprawnioną do licencjonowania.
c) Ciśnienie tętnicze krwi
1) Podczas każdego badania mierzone jest i wpisywane do dokumentacji ciśnienie tętnicze krwi.
2) Ciśnienie tętnicze krwi wnioskodawcy powinno mieścić się w granicach normy.
3) Wnioskodawców ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego 1. klasy:
(i) cierpiących na objawowe niedociśnienie; lub
(ii) u których poziom ciśnienia tętniczego krwi podczas badania stale przekracza 160 milimetrów słupa rtęci,
a rozkurczowego 95 milimetrów słupa rtęci, niezależnie od tego, czy są w trakcie leczenia czy nie;
uznaje się za niesprawnych.
4) Rozpoczęcie przyjmowania leków regulujących ciśnienie tętnicze krwi wymaga okresowego zawieszenia orzeczenia
lekarskiego, aby ustalić brak istotnych efektów ubocznych.
d) Choroba wieńcowa
1) Wnioskodawców ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego 1. klasy, u których występuje:
(i) podejrzenie niedokrwienia mięśnia sercowego;
(ii) bezobjawowa łagodna choroba wieńcowa niewymagająca leczenia przeciwdusznicowego;
kieruje się do władzy uprawnionej do licencjonowania i poddaje ocenie kardiologicznej w celu wykluczenia
niedokrwienia mięśnia sercowego, zanim będzie można uznać ich za sprawnych.
2) Wnioskodawców ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego 2. klasy, u których występuje którekolwiek ze
schorzeń wymienionych w pkt 1, poddaje się ocenie kardiologicznej, zanim będzie można uznać ich sprawnych.
3) Za niesprawnych uznaje się wnioskodawców cierpiących na którekolwiek z wymienionych poniżej schorzeń:
(i) niedokrwienie mięśnia sercowego;
(ii) objawowa choroba wieńcowa;
(iii) objawy choroby wieńcowej kontrolowanej przy pomocy leków.
4) Za niesprawnych uznaje się wnioskodawców ubiegających się o pierwsze wydanie orzeczenia lekarskiego 1. klasy
z historią lub rozpoznaniem któregokolwiek z wymienionych poniżej schorzeń:
(i) niedokrwienie mięśnia sercowego;
(ii) zawał mięśnia sercowego;
(iii) ponowne unaczynienie miejsca niedokrwiennego w przebiegu choroby wieńcowej.
5) Wnioskodawców ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego 2. klasy, u których nie występują żadne objawy
choroby po przebytym zawale serca lub zabiegu korekcyjnym tętnic wieńcowych, poddaje się ocenie kardiologicznej,
która musi dać pozytywny wynik, zanim będzie można uznać ich za sprawnych w porozumieniu z władzą
uprawnioną do licencjonowania. Wnioskodawców ubiegających się o przedłużenie orzeczenia lekarskiego 1. klasy
kieruje się do władzy uprawnionej do licencjonowania.
e) Zaburzenia rytmu/przewodzenia
1) Wnioskodawców ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego 1. klasy kieruje się do władzy uprawnionej do
licencjonowania, w przypadku gdy cierpią na istotne zaburzenia przewodzenia lub rytmu serca, w tym którekolwiek
z wymienionych poniżej schorzeń:
(i) nadkomorowe zaburzenia rytmu, w tym okresowa lub stała dysfunkcja zatokowo-przedsionkowa, migotanie
lub trzepotanie przedsionków oraz bezobjawowe zatrzymanie akcji węzła zatokowego;
(ii) całkowity blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego;
(iii) blok przedsionkowo-komorowy typu Mobitz 2;
(iv) szerokie lub wąskie zespoły częstoskurczów;
(v) preekscytacja komorowa;
(vi) bezobjawowe przedłużenie QT;
(vii) zapis elektrokardiogramu odpowiadający zespołowi Brugadów.
2) Wnioskodawców ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego 2. klasy, u których występuje którekolwiek ze
schorzeń wymienionych w pkt 1, poddaje się ocenie kardiologicznej, która musi dać pozytywny wynik, zanim
będzie można uznać ich za sprawnych w porozumieniu z władzą uprawnioną do licencjonowania.

3) Wnioskodawców, u których występuje:
(i) niepełny blok odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego;
(ii) całkowity blok prawej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego;
(iii) stałe odchylenie osi elektrycznej serca w lewo;
(iv) bezobjawowa bradykardia zatokowa;
(v) bezobjawowy częstoskurcz zatokowy;
(vi) bezobjawowe, izolowane jednolite zespoły ekotopowe komorowe lub nadkomorowe;
(vii) blok przedsionkowo-komorowy stopnia pierwszego;
(viii) blok przedsionkowo-komorowy typu Mobitz 1;
można uznać za sprawnych w przypadku braku nieprawidłowości innego rodzaju i po przeprowadzeniu oceny
kardiologicznej z pozytywnym wynikiem.
4) Wnioskodawców z historią:
(i) terapii ablacyjnej;
(ii) wszczepienia rozrusznika;
poddaje się ocenie wydolności układu sercowo-naczyniowego, która musi dać pozytywny wynik, zanim będzie
można uznać ich za sprawnych. Wnioskodawcy ubiegający się o wydanie orzeczenia lekarskiego 1. klasy są
kierowani do władzy uprawnionej do licencjonowania. Wnioskodawcy ubiegający się o wydanie orzeczenia lekarskiego
2. klasy są poddawani ocenie w porozumieniu z władzą uprawnioną do licencjonowania.
5) Za niesprawnych uznaje się wnioskodawców, u których występuje którykolwiek z wymienionych poniżej stanów:
(i) objawowa choroba zatokowo-przedsionkowa;
(ii) całkowity blok przedsionkowo-komorowy;
(iii) objawowe przedłużenie QT;
(iv) wszczepiony automatyczny system defibrylacyjny;
(v) rozrusznik zapobiegający częstoskurczowi komorowemu.

a) Wnioskodawców z poważnym upośledzeniem czynności płuc uznaje się za niesprawnych. Uznanie ich za sprawnych
jest możliwe po przywróceniu funkcji płuc i stwierdzeniu, że jest prawidłowa.
b) W przypadku orzeczenia lekarskiego 1. klasy wnioskodawcy są poddawani badaniom czynnościowym układu oddechowego
w trakcie pierwszego badania oraz zgodnie ze wskazaniem klinicznym.
c) W przypadku orzeczenia lekarskiego 2. klasy wnioskodawcy są poddawani próbom czynności płuc zgodnie ze
wskazaniem klinicznym.
d) Wnioskodawców z historią lub ustalonym rozpoznaniem:
1) astmy wymagającej leczenia;
2) czynnej choroby zapalnej układu oddechowego;
3) czynnej sarkoidozy;
4) odmy opłucnowej;
5) zespołu bezdechu periodycznego we śnie;
6) poważnego zabiegu na klatce piersiowej;
7) resekcji płuca;
poddaje się ocenie wydolności układu oddechowego, która musi dać pozytywny wynik, zanim będzie można uznać ich
za sprawnych. Wnioskodawców z ustalonym rozpoznaniem schorzeń wymienionych w pkt 3 oraz 5 poddaje się
ocenie kardiologicznej, która musi dać pozytywny wynik, zanim będzie można uznać ich za sprawnych.
e) Ocena lotniczo-lekarska:
1) wnioskodawcy ubiegający się o wydanie orzeczenia lekarskiego 1. klasy, u których występuje którekolwiek ze
schorzeń wymienionych w lit. d) powyżej, są kierowani do władzy uprawnionej do licencjonowania;
2) wnioskodawcy ubiegający się o wydanie orzeczenia lekarskiego 2. klasy, u których występuje którekolwiek ze
schorzeń wymienionych w lit. d) powyżej, są poddawani ocenie przeprowadzanej w porozumieniu z władzą
uprawnioną do licencjonowania.
f) Wnioskodawców ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego 1. klasy, którzy przeszli operację całkowitej
resekcji płuca, uznaje się za niesprawnych.
a) U wnioskodawców nie występuje czynnościowa lub strukturalna choroba przewodu żołądkowo-jelitowego lub jego
przydatków, która może kolidować z bezpiecznym wykonywaniem przywilejów wynikających z odpowiednich licencji.
b) Wnioskodawców, u których w następstwie choroby przewodu pokarmowego lub jego przydatków, lub zabiegu
chirurgicznego na przewodzie pokarmowym lub jego przydatkach, może nastąpić utrata zdolności do wykonywania
czynności podczas lotu, w szczególności jakiekolwiek utrudnienie wskutek zwężenia lub ucisku, uznaje się za
niesprawnych.
c) U wnioskodawców nie występują przepukliny mogące przyczynić się do wystąpienia objawów skutkujących utratą
zdolności do wykonywania czynności podczas lotu.
d) Wnioskodawców, u których występują zaburzenia układu żołądkowo-jelitowego, w tym:
1) nawracające zaburzenie dyspeptyczne wymagające leczenia;
2) zapalenie trzustki;
3) objawowa kamica żółciowa;
4) z ustalonym rozpoznaniem lub udokumentowaną historią choroby zapalnej jelita;
5) po zabiegu chirurgicznym na przewodzie pokarmowym lub jego przydatkach, w tym zabiegu całkowitego lub
częściowego wycięcia lub obejścia w odniesieniu do któregokolwiek z tych organów;
uznaje się za niesprawnych. Uznanie ich za sprawnych jest możliwe po skutecznym wyleczeniu lub pełnym wyzdrowieniu
po zabiegu i pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku podczas oceny gastroenterologicznej.
e) Ocena lotniczo-lekarska:
1) wnioskodawcy ubiegający się o wydanie orzeczenia lekarskiego 1. klasy, u których zdiagnozowano schorzenia
wymienione w pkt 2, 4 oraz 5, są kierowani do władzy uprawnionej do licencjonowania;
2) ocena sprawności wnioskodawców ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego 2. klasy, cierpiących na
zapalenie trzustki, jest dokonywana w porozumieniu z władzą uprawnioną do licencjonowania.
a) U wnioskodawców nie występuje czynnościowe lub strukturalne zaburzenie metaboliczne, związane z odżywianiem
lub wewnątrzwydzielnicze, które może kolidować z bezpiecznym wykonywaniem przywilejów wynikających
z odpowiednich licencji.
b) Wnioskodawcy z zaburzeniami czynności metabolicznych, związanych z odżywianiem lub wewnątrzwydzielniczych,
mogą zostać uznani za sprawnych, pod warunkiem że wykażą stabilność stanu zdrowia oraz przejdą ocenę lotniczolekarską
z pozytywnym wynikiem.
c) Cukrzyca
1) Wnioskodawców cierpiących na cukrzycę wymagającą przyjmowania insuliny uznaje się za niesprawnych.
2) Wnioskodawców cierpiących na cukrzycę niewymagającą przyjmowania insuliny uznaje się za niesprawnych, chyba
że możliwe jest wykazanie, że została zapewniona właściwa regulacja poziomu cukru we krwi.
d) Ocena lotniczo-lekarska:
1) wnioskodawcy ubiegający się o wydanie orzeczenia lekarskiego 1. klasy, przyjmujący inne leki regulujące poziom
cukru we krwi niż insulina, są kierowani do władzy uprawnionej do licencjonowania;
2) ocena sprawności wnioskodawców ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego 2. klasy i przyjmujących inne
leki regulujące poziom cukru we krwi niż insulina jest dokonywana w porozumieniu z władzą uprawnioną do
licencjonowania.
a) U wnioskodawców nie występują żadne choroby hematologiczne, które mogłyby kolidować z bezpiecznym wykonywaniem
przywilejów wynikających z odpowiednich licencji.
b) W przypadku orzeczenia lekarskiego 1. klasy podczas każdego badania związanego z wydaniem orzeczenia lekarskiego
przeprowadza się badanie poziomu hemoglobiny.
c) Wnioskodawcy cierpiący na schorzenie hematologiczne, takie jak:
1) zaburzenia krzepnięcia, krwotoczne lub zakrzepowe;
2) przewlekła białaczka;
mogą zostać uznani za sprawnych pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku oceny lotniczo-lekarskiej.
d) Ocena lotniczo-lekarska:
1) wnioskodawcy ubiegający się o wydanie orzeczenia lekarskiego 1. klasy, u których występuje jedno ze schorzeń
wymienionych w lit. c powyżej, są kierowani do władzy uprawnionej do licencjonowania;
2) ocena sprawności wnioskodawców ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego 2. klasy, u których występuje
jedno ze schorzeń wymienionych w lit. c) powyżej, jest dokonywana w porozumieniu z władzą uprawnioną do
licencjonowania.
e) Do władzy uprawnionej do licencjonowania kierowani są wnioskodawcy ubiegający się o wydanie orzeczenia lekarskiego
1. klasy, u których występuje jedno ze schorzeń hematologicznych wymienionych poniżej:
1) nieprawidłowości związane z hemoglobiną, między innymi niedokrwistość, czerwienica lub hemoglobinopatia;
2) znaczące powiększenie naczyń chłonnych;
3) powiększenie śledziony.
a) U wnioskodawców nie występują czynnościowe ani strukturalne choroby układu nerkowego lub moczowo-płciowego
mogące kolidować z bezpiecznym wykonywaniem przywilejów wynikających z odpowiednich licencji.
b) Analiza moczu wchodzi w zakres każdego badania lotniczo-lekarskiego. Mocz nie może zawierać niczego, co wskazywałoby
na stan chorobowy.
c) Wnioskodawców, u których wykryto jakiekolwiek następstwa choroby lub zabiegów chirurgicznych przeprowadzanych
na nerkach lub drogach moczowych mogące przyczynić się do utraty zdolności do wykonywania czynności
podczas lotu, w szczególności do powstania jakiegokolwiek utrudnienia wskutek zwężenia lub ucisku, uznaje się za
niesprawnych.
d) Wnioskodawcy cierpiący na zaburzenia układu moczowo-płciowego, takie jak:
1) choroba nerek;
2) jeden lub większa liczba kamieni moczowych, bądź historia dotycząca kolek nerkowych;
mogą zostać uznani za sprawnych pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku podczas oceny sprawności nerek/
urologicznej.
e) Wnioskodawców, którzy przeszli poważny zabieg chirurgiczny na narządach moczowych związany z całkowitym lub
częściowym usunięciem lub obejściem jego organów, uznaje się za niesprawnych i poddaje ponownej ocenie po
pełnym wyzdrowieniu, zanim będzie można uznać ich za sprawnych. Wnioskodawców ubiegających się o wydanie
orzeczenia lekarskiego 1. klasy kieruje się do władzy uprawnionej do licencjonowania w celu przeprowadzenia
ponownej oceny.
a) Wnioskodawcy nie mają udokumentowanej historii medycznej ani ustalonego rozpoznania klinicznego żadnej choroby
zakaźnej mogącej kolidować z bezpiecznym wykonywaniem przywilejów wynikających z posiadanej licencji.
b) Wnioskodawców będących nosicielami wirusa HIV można uznać za sprawnych, pod warunkiem że przejdą ocenę
lotniczo-lekarską z pozytywnym wynikiem. Wnioskodawców ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego
1. klasy kieruje się do władzy uprawnionej do licencjonowania.
a) U wnioskodawców nie występuje czynnościowy lub strukturalny stan ginekologiczny lub położniczy, który może
kolidować z bezpiecznym wykonywaniem przywilejów wynikających z odpowiednich licencji.
b) Wnioskodawców, którzy przeszli poważną operację ginekologiczną, uznaje się za niesprawnych do czasu pełnego
wyzdrowienia.
c) Ciąża
1) W przypadku ciąży, jeżeli centrum medycyny lotniczej lub lekarz orzecznik medycyny lotniczej uzna, że posiadacz
licencji jest zdolny do wykonywania przyznanych mu przywilejów, ogranicza okres ważności orzeczenia lekarskiego
do końca 26. tygodnia ciąży. Po upływie tego terminu orzeczenie zostaje zawieszone. Zawieszenie zostaje
cofnięte po całkowitym powrocie do stanu pełnej sprawności po zakończeniu ciąży.
2) Posiadacze orzeczeń lekarskich 1. klasy wykonują przywileje wynikające z posiadanych licencji z ograniczeniem
OML tylko do 26. tygodnia ciąży. Niezależnie od przepisów dotyczących tego przypadku określonych
w MED.B.001, OML może zostać nałożone lub zniesione przez centrum medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika
medycyny lotniczej.
a) U wnioskodawców nie występują żadne wrodzone lub nabyte nieprawidłowości kości, stawów, mięśni lub ścięgien,
które mogą kolidować z bezpiecznym wykonywaniem przywilejów wynikających z odpowiednich licencji.
b) Wzrost, długość ramion i nóg oraz siła mięśni wnioskodawcy umożliwiają bezpieczne wykonywanie przywilejów
wynikających z odpowiednich licencji w pozycji siedzącej.
c) Wnioskodawca dysponuje zadowalającą zdolnością czynnościową układu mięśniowo-szkieletowego, umożliwiającą mu
bezpieczne wykonywanie przywilejów wynikających z odpowiednich licencji. Ocena sprawności wnioskodawców jest
dokonywana w porozumieniu z władzą uprawnioną do licencjonowania.
a) Wnioskodawcy nie mają udokumentowanej historii medycznej ani ustalonego rozpoznania klinicznego chorób
psychiatrycznych lub zaburzeń psychiatrycznych, w postaci ostrej lub przewlekłej, wrodzonej lub nabytej, mogących
kolidować z bezpiecznym wykonywaniem przywilejów wynikających z odpowiednich licencji.
b) Wnioskodawców cierpiących na zaburzenia psychiczne lub behawioralne w wyniku nadużywania alkoholu lub innego
wykorzystywania lub nadużywania substancji psychotropowych uznaje się za niesprawnych do czasu wyzdrowienia
i uwolnienia się od uzależnienia od takich substancji oraz pod warunkiem przejścia oceny psychiatrycznej
z pozytywnym wynikiem po skutecznym wyleczeniu. Wnioskodawcy ubiegający się o wydanie orzeczenia lekarskiego
1. klasy są kierowani do władzy uprawnionej do licencjonowania. Ocena sprawności wnioskodawców ubiegających się
o wydanie orzeczenia 2. klasy jest dokonywana w porozumieniu z władzą uprawnioną do licencjonowania.
c) Wnioskodawców cierpiących na schorzenia psychiatryczne, takie jak:
1) zaburzenia nastroju;
2) zaburzenia neurotyczne;
3) zaburzenia osobowości;
4) zaburzenia psychiczne lub behawioralne;
poddaje się ocenie psychiatrycznej, która musi dać pozytywny wynik, zanim będzie można uznać ich za sprawnych.
d) Wnioskodawców, których historia zawiera informacje o pojedynczych lub wielokrotnych aktach umyślnego samookaleczenia,
uznaje się za niesprawnych. Wnioskodawców poddaje się ocenie psychiatrycznej, która musi dać pozytywny
wynik, zanim będzie można uznać ich za sprawnych.
e) Ocena lotniczo-lekarska:
1) wnioskodawcy ubiegający się o wydanie orzeczenia lekarskiego 1. klasy, u których występuje jedno ze schorzeń
wskazanych w lit. b), c) lub d) powyżej, są kierowani do władzy uprawnionej do licencjonowania;
2) ocena sprawności wnioskodawców ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego 2. klasy, cierpiących na jedno
ze schorzeń wskazanych w lit. b), c) lub d), jest dokonywana w porozumieniu z władzą uprawnioną do licencjonowania.
f) Wnioskodawców z udokumentowaną historią lub ustalonym rozpoznaniem klinicznym schizofrenii, zaburzeń schizotypowych
lub urojeniowych uznaje się za niesprawnych.
a) U wnioskodawców nie występują udokumentowane przypadki niewydolności psychologicznej, które mogą kolidować
z bezpiecznym wykonywaniem przywilejów wynikających z odpowiednich licencji.
b) Przeprowadzenie oceny psychologicznej może być wymagane jako część lub uzupełnienie specjalistycznego badania
psychiatrycznego lub neurologicznego.
a) Wnioskodawcy nie mają udokumentowanej historii medycznej ani ustalonego rozpoznania klinicznego schorzenia
neurologicznego mogącego kolidować z bezpiecznym wykonywaniem przywilejów wynikających z odpowiednich
licencji.
b) Wnioskodawców z udokumentowaną historią lub ustalonym rozpoznaniem klinicznym:
1) padaczki;
2) powtarzających się przypadków zaburzeń świadomości nieznanego pochodzenia;
uznaje się za niesprawnych.
c) Wnioskodawców z udokumentowaną historią lub ustalonym rozpoznaniem klinicznym:
1) padaczki bez nawrotów po ukończeniu 5. roku życia;
2) padaczki bez nawrotów i niepodlegającej leczeniu przez okres dłuższy niż 10 lat;
3) padaczkopodobnych nieprawidłowości w zapisie EEG oraz występowania ogniskowych fal wolnych;
4) postępującej lub niepostępującej choroby układu nerwowego;
5) pojedynczego przypadku zaburzenia świadomości nieznanego pochodzenia;
6) utraty świadomości po doznaniu urazu głowy;
7) przenikającego urazu mózgu;
8) urazu kręgosłupa lub nerwów obwodowych;
poddaje się dalszej ocenie, zanim będzie można uznać ich za sprawnych. Wnioskodawcy ubiegający się o wydanie
orzeczenia lekarskiego 1. klasy są kierowani do władzy uprawnionej do licencjonowania. Ocena sprawności wnioskodawców
ubiegających się o wydanie orzeczenia 2. klasy jest dokonywana w porozumieniu z władzą uprawnioną do
licencjonowania.
a) U wnioskodawców nie występują żadne nieprawidłowości dotyczące czynności oczu lub przydatków gałki ocznej, ani
jakiegokolwiek czynnego stanu chorobowego, wrodzonego lub nabytego, ostrego lub przewlekłego, ani jakichkolwiek
następstw operacji lub urazu oczu, mogące kolidować z bezpiecznym wykonywaniem przywilejów wynikających
z odpowiednich licencji.
b) Badanie
1) W odniesieniu do orzeczenia lekarskiego 1. klasy:
(i) kompleksowe badanie oczu stanowi część pierwszego badania i jest przeprowadzane okresowo w zależności od
refrakcji i wydolności czynnościowej oczu; oraz
(ii) rutynowe badanie oczu wchodzi w zakres kolejnych badań w trybie przedłużania i wznawiania orzeczeń
lekarskich.
2) W odniesieniu do orzeczenia lekarskiego 2. klasy:
(i) rutynowe badanie oczu wchodzi w zakres pierwszego badania oraz wszystkich badań w trybie przedłużania
i wznawiania orzeczeń lekarskich; oraz
(ii) kompleksowe badanie oczu jest przeprowadzane zgodnie ze wskazaniem klinicznym.
c) Ostrość widzenia na odległość, z korekcją lub bez korekcji, musi mieć wartość:
1) w przypadku orzeczeń lekarskich 1. klasy, 6/9 (0,7) lub lepszą w każdym oku oddzielnie, a w odniesieniu do
widzenia obuocznego 6,6 (1,0) lub lepszą;
2) w przypadku orzeczeń lekarskich 2. klasy, 6/12 (0,5) lub lepszą w każdym oku oddzielnie, a w odniesieniu do
widzenia obuocznego 6/9 (0,7) lub lepszą. Wnioskodawcy, u których widzenie w jednym oku nie mieści się
w granicach normy, mogą zostać uznani za sprawnych w porozumieniu z władzą uprawnioną do licencjonowania
pod warunkiem przejścia oceny okulistycznej z pozytywnym wynikiem;
3) wnioskodawców ubiegających się o pierwsze wydanie orzeczenia lekarskiego 1. klasy, u których widzenie w jednym
oku nie mieści się w granicach normy, uznaje się za niesprawnych. Przy przedłużaniu orzeczenia lekarskiego
wnioskodawcy z nabytym, niemieszczącym się w granicach normy widzeniem w jednym oku są kierowani do
władzy uprawnionej do licencjonowania i mogą zostać uznani za sprawnych, jeżeli jest mało prawdopodobne, że
będzie to kolidować z bezpiecznym wykonywaniem przywilejów wynikających z posiadanej licencji.
d) Wnioskodawcy są w stanie odczytać tablicę do badań wzroku N5 (lub równoważną) z odległości 30–50 cm oraz
tablicę do badań wzroku N14 (lub równoważną) z odległości 100 cm, z korekcją, jeżeli została przepisana.
e) Wnioskodawcy ubiegający się o wydanie orzeczenia lekarskiego 1. klasy muszą wykazać się prawidłowym polem
widzenia i prawidłowym widzeniem dwuocznym.
f) Wnioskodawcy, którzy przeszli operację oczu, mogą zostać uznani za sprawnych pod warunkiem uzyskania pozytywnej
oceny okulistycznej.
g) Wnioskodawcy z rozpoznaniem klinicznym stożka rogówki mogą zostać uznani za sprawnych pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku badania wzroku przeprowadzonego przez okulistę. Wnioskodawcy ubiegający się
o wydanie orzeczenia lekarskiego 1. klasy są kierowani do władzy uprawnionej do licencjonowania.
h) Wnioskodawcy cierpiący na:
1) astygmatyzm;
2) anizometropię;
mogą zostać uznani za sprawnych pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku oceny okulistycznej.
i) Wnioskodawców cierpiących na diplopię uznaje się za niesprawnych.
j) Okulary i soczewki kontaktowe. Jeżeli zadowalająca czynność wzrokowa jest osiągana tylko dzięki zastosowaniu
korekcji:
1) (i) w odniesieniu do widzenia na odległość, okulary lub szkła kontaktowe muszą być używane przez cały czas
wykonywania przywilejów wynikających z odpowiednich licencji;
(ii) w odniesieniu do widzenia bliskiego, para okularów do korekcji widzenia bliskiego musi być łatwo dostępna
w czasie wykonywania przywilejów wynikających z odpowiedniej licencji;
2) zapasowa para okularów o podobnych właściwościach korygujących musi być łatwo dostępna do natychmiastowego
użycia podczas wykonywania przywilejów wynikających z odpowiednich licencji;
3) środki korekcyjne muszą zapewniać optymalną czynność wzrokową, być dobrze tolerowane i odpowiednie do
celów lotniczych;
4) w przypadku stosowania soczewek kontaktowych, muszą być one odpowiednie do widzenia na odległość, jednoogniskowe,
niebarwione oraz dobrze tolerowane;
5) wnioskodawcy z poważną wadą refrakcji muszą korzystać z soczewek kontaktowych lub soczewek okularowych
o wysokim współczynniku załamania;
6) w celu spełnienia wymagań dotyczących widzenia stosuje się nie więcej niż jedną parę okularów;
7) nie stosuje się soczewek ortokeratologicznych.
a) Wnioskodawcy wykazują zdolność do łatwego postrzegania kolorów, które są niezbędne do bezpiecznego wykonywania
czynności lotniczych.
b) Badanie
1) Wnioskodawcy przechodzą testy Ishihary na potrzeby pierwszego wydania orzeczenia lekarskiego.
2) Wnioskodawców, którzy nie przejdą testów Ishihary, poddaje się dalszym badaniom postrzegania kolorów w celu
ustalenia, czy prawidłowo rozpoznają barwy.
c) W odniesieniu do orzeczeń lekarskich 1. klasy wnioskodawcy normalnie postrzegają lub prawidłowo rozpoznają
barwy. Wnioskodawców, którzy nie przejdą dalszych badań dotyczących postrzegania kolorów, uznaje się za
niesprawnych. Wnioskodawcy ubiegający się o wydanie orzeczenia lekarskiego 1. klasy są kierowani do władzy
uprawnionej do licencjonowania.
d) Jeżeli wnioskodawca nie posiada dostatecznie dobrego postrzegania barw w przypadku orzeczeń lekarskich 2. klasy,
jego przywileje lotnicze zostają ograniczone wyłącznie do lotów dziennych.
a) U wnioskodawców nie występują żadne nieprawidłowości w zakresie czynności uszu, nosa, zatok lub gardła, w tym
jamy ustnej, zębów oraz krtani, ani jakiekolwiek czynne schorzenia, wrodzone lub nabyte, ostre lub przewlekłe, ani
jakiekolwiek następstwa operacji lub urazu, mogące kolidować z bezpiecznym wykonywaniem przywilejów
wynikających z odpowiednich licencji.
b) Poziom słyszenia zapewnia bezpieczne wykonywanie przywilejów wynikających z odpowiednich licencji.
c) Badanie
1) Słuch jest sprawdzany podczas wszystkich badań.
(i) Jeżeli posiadana licencja ma zostać uzupełniona o uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów,
w przypadku orzeczeń lekarskich 1. i 2. klasy badanie audiometrii tonalnej słuchu przeprowadza się podczas
pierwszego badania oraz podczas późniejszych badań w trybie przedłużenia lub wznowienia, co pięć lat do
osiągnięcia wieku 40 lat, a następnie co dwa lata.
(ii) W przypadku badań z wykorzystaniem audiometru tonalnego, poziom utraty słuchu sprawdzany w każdym
uchu oddzielnie u wnioskodawców ubiegających się o pierwsze wydanie orzeczenia lekarskiego nie może
przekraczać 35 dB przy którejkolwiek z częstotliwości 500, 1 000 lub 2 000 Hz, bądź 50 dB przy częstotliwości
3 000 Hz. Wnioskodawcy ubiegający się o przedłużenie lub wznowienie orzeczenia z większą utratą
słuchu muszą wykazać zadowalającą sprawność czynnościową słuchu.
(iii) Wnioskodawcy cierpiący na niedosłuch wykazują zadowalającą sprawność czynnościową słuchu.
2) Kompleksowe badanie uszu, nosa i gardła przeprowadza się przy pierwszym wydawaniu orzeczenia lekarskiego
1. klasy, a następnie okresowo zgodnie ze wskazaniem klinicznym.
d) Wnioskodawców ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego 1. klasy, u których występuje:
1) aktywny stan chorobowy, ostry lub przewlekły, ucha wewnętrznego lub środkowego;
2) niezagojona perforacja lub dysfunkcja błon bębenkowych;
3) zaburzenie układu przedsionkowego;
4) istotne zawężenie kanałów nosowych;
5) dysfunkcja zatok;
6) istotna wada rozwojowa lub istotne, ostre lub przewlekłe zakażenie jamy ustnej lub górnych dróg oddechowych;
7) istotne zaburzenie mowy lub głosu;
poddaje się dalszym badaniom i ocenom lekarskim w celu ustalenia, czy schorzenie nie koliduje z bezpiecznym
wykonywaniem przywilejów wynikających z posiadanej licencji.
e) Ocena lotniczo-lekarska:
1) wnioskodawcy ubiegający się o wydanie orzeczenia lekarskiego 1. klasy, u których występują zaburzenia czynności
przedsionkowej, są kierowani do władzy uprawnionej do licencjonowania;
2) ocena sprawności wnioskodawców ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego 2. klasy, cierpiących na
zaburzenia czynności przedsionkowej, jest dokonywana w porozumieniu z władzą uprawnioną do licencjonowania.
U wnioskodawców nie występują udokumentowane przypadki schorzeń dermatologicznych, które mogą kolidować z bezpiecznym wykonywaniem przywilejów wynikających z odpowiednich posiadanych licencji.
a) U wnioskodawców nie występuje udokumentowana pierwotna lub wtórna złośliwa zmiana, która może kolidować
z bezpiecznym wykonywaniem przywilejów wynikających z odpowiednich licencji.
b) Po zakończeniu leczenia podjętego w związku z wystąpieniem złośliwej zmiany wnioskodawców poddaje się ocenie
onkologicznej, która musi dać pozytywny wynik, zanim będzie można uznać ich za sprawnych. Wnioskodawcy
ubiegający się o wydanie orzeczenia lekarskiego 1. klasy są kierowani do władzy uprawnionej do licencjonowania.
Ocena sprawności wnioskodawców ubiegających się o wydanie orzeczenia 2. klasy jest dokonywana w porozumieniu
z władzą uprawnioną do licencjonowania.
c) Wnioskodawców z udokumentowaną historią lub ustalonym rozpoznaniem klinicznym wewnątrzmózgowego guza
złośliwego uznaje się za niesprawnych.

 Przedmiot  ATPL(A)  CPL(A)  ATPL(H)/IR  ATPL(H)  CPL(H)  IR(A/H)
 czas trwania  ilość pytań  czas trwania  ilość pytań  czas trwania  ilość pytań  czas trwania  ilość pytań  czas trwania  ilość pytań  czas trwania  ilość pytań
Prawo Lotnicze 1:00 44 0:45 33 1:00 44 0:45 33 0:45 33 0:45 29
Płatowiec, instalacje, zespoły napędowe 2:00 80 1:30 60 2:00 80 2:00 80 1:30 60
Wyposażenie pokładowe, elektronika 1:30 60 1:00 39 1:30 60 1:30 69 1:00 39 0:30 20
Masa i wyważenie 1:00 25 1:00 25 1:00 25 1:00 25 1:00 25
Osiągi 1:00 35 0:45 25 1:00 35 1:00 35 0:45 20
Planowanie i moniotrowanie lotu 2:00 43 1:30 33 2:00 43 1:30 33 1:30 33 1:30 33
Człowiek – możliwości i ograniczenia 1:00 48 0:45 36 1:00 48 1:00 48 0:45 36 0:45 36
Meteorologia 2:00 84 1:30 63 2:00 84 2:00 84 1:30 63 1:30 63
Nawigacja 2:00 60 1:30 45 2:00 60 2:00 60 1:30 45
Radio nawigacja 1:30 66 0:30 22 1:30 66 1:00 34 0:30 22 1:00 44
Procedury operacyjne 1:15 45 0:45 30 1:00 38 1:00 38 0:45 30
Zasady lotu 1:00 44 0:45 33 1:00 44 1:00 44 1:00 44
Łączność VFR 0:30 24 0:30 24 0:30 24 0:30 24 0:30 24
Łączność IFR 0:30 24 0:30 24 0:30 24
18:15 682 12:45 468 18:00 675 16:15 598 13:00 474 6:30 249

 Przedmiot  czas trwania  ilość pytań
Prawo Lotnicze 45 minut 28 pytań
Ogólna wiedza o statku powietrznym 30 minut 16 pytań
Osiągi i planowanie lotu 60 minut 20 pytań
Człowiek – możliwości i ograniczenia 30 minut 12 pytań
Meteorologia 30 minut 12 pytań
Nawigacja 60 minut 24 pytań
Procedury operacyjne 30 minut 12 pytań
Zasady lotu 45 minut 16 pytań
Łączność 30 minut 12 pytań
6 godzin 152 pytań

Lista lekarzy orzeczników uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich i wydawania orzeczeń w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 1,2,3 i LAPL dla kandydatów na członków personelu lotniczego oraz personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz personelu pokładowego

Lista lekarzy orzeczników